Vedtekter for Innherred Næringsforening

Som vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. september 2022, da Næringsforeningen i Levanger og Verdal Næringsforum ble fusjonert til Innherred Næringsforening.
§ 1 Navn
Foreningens navn er Innherred Næringsforening, forretningsadresse er i Verdal kommune.

§ 2 Formål
Innherred Næringsforening er et frittstående, partipolitisk nøytralt organ som har som formål å fremme næringslivsinteresser på Innherred. Foreningen skal bidra til utvikling av etablert og nytt næringsliv i regionen. Dette gjennom å skape attraktive møtearenaer for sine medlemmer, være en lyttepost og et næringspolitisk talerør for sine medlemmer overfor offentlige myndigheter og kommunenes innbyggere. Innherred Næringsforening skal styrke Innherredsregionen som etableringssted og gjennom egen og ekstern kompetanse være en støttespiller for eksisterende næringsliv og gründerbedrifter som opererer i regionen.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer i Innherred Næringsforening kan følgende opptas;
• Bedrifter, foretak og bransjesammenslutninger
• Institusjoner
• Kommuner
• Foreninger og organisasjoner, unntatt partipolitiske organisasjoner
• Enkeltpersoner som arbeider med nærings -og ideutvikling i regionen kan være medlemmer, men uten stemmerett
Alle medlemmer må ved innmelding fylle ut egenerklæringsskjema. Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig.

§ 3.1 Eksklusjon av medlem
Styret kan ekskludere et medlem hvis man ikke følger punktene i vedtektene/egenerklæringsskjemaet. Et ekskludert medlem kan anke saken inn for årsmøtet som avgjør med simpelt flertall.

§ 4 Medlemskontingent
Medlemskontingent for inneværende år fastsettes på årsmøtet.
Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen forfall og purring, mister retten til fortsatt medlemskap.
Medlemskapet faktureres en gang pr år, og forlenges automatisk. Oppsigelse skjer skriftlig før årsslutt og har først virkning fra året etter utmeldelsen.
Stemmerett ved årsmøtet forbeholdes kun betalende medlemmer.

§ 5 Økonomi
INFs drift er basert på:
• Medlemskontingent fra medlemmer
• Tilskudd fra kommuner og næringsliv
• Inntekter fra egen aktivitet
• Prosjektfinansiert aktivitet
• Tjenester og økonomiske bidrag fra samarbeidspartnere og andre støttespillere.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er Innherred Næringsforenings høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av mars: virtuelt eller fysisk. Innkallingen sendes ut elektronisk med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandles på årsmøtet må ha innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet.
Saker som skal behandles sendes ut alle medlemmer senest 1 uke før.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder for øvrig samme regler som i det ordinære årsmøtet.

Det er kun møtende medlemmer med stemmerett jamfør paragraf 3 og 4 som har stemmerett, med en stemme pr medlem.

Årsmøtet velger møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av saker som er nevnt i paragrafene §10 og § 11. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

På det ordinære årsmøtet behandles følgende saker:
• Godkjenning av innkalling
• Registering og godkjenning av fremmøtte medlemmer
• Valg av møteleder og referent
• Valg av 2 til å signere protokoll
• Styrets årsberetning med regnskap
• Revisors beretning
• Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
• Fastsetting av medlemskontingent for innværende år.
• Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
• Valg av valgkomite.
• Andre saker som styret legger frem. Budsjett legges fram til orientering.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen føres av den som årsmøtet har utpekt som protokollfører. Protokoll signeres av to av de tilstedeværende medlemmene i tillegg til protokollfører.

Valg foretas skriftlig hvis det fremmes krav om det.

§ 7 Valg 

§ 7-1 Styre
Innherred Næringsforening ledes av et styre på fem til åtte medlemmer inkludert en vara som velges av årsmøtet.

Styret skal være mest mulig representativt for medlemsmassen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Medlemmer kan gjenvelges.

§ 7-2 Styreleder
Årsmøtet velger styreleder for ett år blant de som er valgt inn i styret.

§ 7-3 Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer + en vara.

Komitemedlemmene velges for 3 år av gangen med rullering slik at en erstattes hvert år.

Valgkomiteen skal være mest mulig representativt for medlemsmassen.

§ 8 Styrets arbeidsoppgaver
Styret leder Innherred Næringsforening i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøtet. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med Innherred Næringsforenings formål, gjeldende strategi og årshjul/arbeidsplan (inkludert fagrådene) som er framlagt for årsmøtet. Styret velger en nestleder blant styrets medlemmer. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses. Næringsforeningen organiserer deler av sin aktivitet gjennom ulike fagråd, som opprettes av styret etter avdekket behov.

Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge saksliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner.

§ 9 Valgkomiteens arbeidsoppgaver
Valgkomiteen skal inngi innstillingen i god tid før årsmøtet i henhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøtet. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.

Valgkomiteen skal finne fram til aktuelle kandidater til styret i god tid før årsmøtet, etter å ha hentet inn forslag fra fagrådene og administrasjonen. Valgkomiteen skal innstille på kandidater blant medlemsmassen, herunder ivareta kommuner, mangfold, bransjer og kjønn mest mulig balansert.

Valgkomiteen innstiller til godtgjørelse på honorar til styret og nytt medlem i valgkomiteen.

§ 10 Vedtekstendringer
Forslag til endring av disse vedtektene kan fremsettes av styret på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til forandring, når dette skjer ved skriftlig forslag til styret innen to uker før årsmøtet.

Vedtektsendring kan bare vedtas av årsmøtet, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

§ 11 Oppløsning eller fusjon
Forslag om oppløsning av Innherred Næringsforening krever for å bli vedtatt minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst halvparten av medlemmene som er til stede avgir stemme. Hvis ikke begge disse krav er oppfylt, kan oppløsningen vedtas på det påfølgende årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte, med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Ved oppløsning av Innherred Næringsforening, skal alle aktiva tilfalle næringsfremmende formål i regionen. Ved oppløsning av Innherred Næringsforening innen 5 år etter fusjon, skal andelen de to opprinnelige foreningene kommer inn med pr 2022, tilfalle den kommunen man representerer. Ingen medlemmer har krav på midlene eller andel av disse ved en oppløsning. Tildeling vedtas ved årsmøtet med simpelt flertall.

Overtagelse av, eller fusjon med, andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, kan gjennomføres ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall som ved oppløsning.